Can't locate this RSS feed:
http://rss.infor.pl/rss/mojafirma_aktualnosci.xml

Odwołania i komunikaty PDF Drukuj Email

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r.w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2007, Nr 155, poz. 1095 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z dnia 19 grudnia 1996 r.)

Definicje zgodne z rozporządzeniem WE 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy

Załącznik I do rozporządzenia Komisji WE nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004)

Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z  2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)

Zasady pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r, w sprawie stosowa art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.)

Dotyczy prac budowlanych – wszystkie dokumenty powinny być zgodne z Ustawą Prawo Budowlane USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414

Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustanowienia stóp referencyjnych i dyskontowych Dziennik Urzędowy C 014 , 19/01/2008 P. 0006 – 0009